Dự án  Nhà máy UTI  Địa chỉ  Thái Nguyên  Hạng mục  Thi công Cleanbooth    

Dự án  Nhà máy UTI
 Địa chỉ  Thái Nguyên
 Hạng mục  Thi công Cleanbooth